Natália Okolicsányiová / Superphysical

Natália Okolicsányiová / Superphysical

21.6. – 12.7.2019

Natália Okolicsányiová patrí medzi umelcov, ktorí sa napriek konfrontácii s postmoderným ironickým odstupom, prostredníctvom intuitívneho siahania po maliarskych prostriedkoch, odvážili vrátiť späť k existenciálnej analýze, k chápaniu obrazu ako média pre vysielanie správ skrytých rozumovému uchopeniu.
Žiada si istú dávku drzosti, zastávať takýto „anachronický“ postoj k tvorbe, a aby to nestačilo, za využitia modernistickej štylizácie (Matisse, Picasso, Kirchner, de Kooning,…) a večných námetov ako je ženský akt, portrét, krajina…
Na Slovensku síce nájdeme viacero súčasných umelcov a umelkyne v určitom zmysle nadväzujúcich na modernu či neoexpresionizmus, nie však tak dôsledne a slobodne (priam ľahkovážne) ako NO. V tom ju možno prirovnať k americkej Cecily Brown (1969), ktorej maliarsky prejav nabúral stereotyp expresionizmu ako maskulínnej záležitosti. Tak ako CB aj pre NO je typické zobrazovanie nahoty, určitá drsnosť a silná fyzickosť maliarskeho prejavu.
Zobrazovanie nahoty v podaní NO nesie erotický náboj, nie však v zmysle lascívnosti či flirtu vysielaného k divákovi, ale ako uvedomenie si spätosti fyzického tela s obsahmi ľudského vedomia. Telo tu je skôr nosičom psychických obsahov. Rozpráva o existenciálnom napätí jednotlivca, či interpersonálnych vzťahoch.
Autorka je centrom svojej tvorby, nejde ale o autobiografické rozprávanie príbehov. NO síce často siaha k námetom súvisiacim s jej osobným životom, tie sú však len východiskovým bodom pri tvorbe obrazu. Ten je nakoniec výsledkom intuície a ponoru do procesu maľby.
Na NO je zaujímavé s akou ľahkosťou strieda maliarske vyjadrovacie prvky, ako u nej nebadať žiadny rešpekt k tomu-ktorému modernistickému štýlu ani reálnej podobe zobrazovaného – občasné popisnejšie detaily striedajú drastické ťahy, často deformujúce tváre (či iné časti tela) zobrazovaných postáv – napriek zaužívaným predsudkom voči takémuto postupu to však nepôsobí ako znúdze cnosť (k akej sa často uchyľujú maliari neschopní anatomicky správne namaľovať napríklad ruky). Táto deštrukcia pôsobí u NO ako absolútne odôvodnená nutnosť expresívneho gesta, ktoré má na obraze určené presné miesto. Presné, aj keď k nemu NO nedospieva presným projektovaním rozvrhu plánov obrazu.

A.B.

Natália Okolicsányiová (1984, Trenčín) je čerstvou absolventkou doktorandského štúdia na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, kde študovala pod vedením Š.Balázsa a vo svojej dizertačnej práci sa zaoberala teóriou feminizmu vo vzťahu k maliarskej tvorbe.
V r. 2009 absolvovala študijnú stáž na Akadémii výtvarných umení v Cluj-Napoca a má za sebou niekoľko zahraničných rezidencií (Art hub – Abu Dhabi, Akadémia umení v Poznani a i.). Od roku 2013 je jedným z hlavných organizátorov sympózia vizuálnych umení HALA – sympózium súčasného umenia v Trenčíne. N.Okolicsányiová má za sebou viacero skupinových a samostatných výstav, najmä v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Rimavskej Sobote. V trenčianskej Galérii M.A. Bazovského zrealizovala svoju doposiaľ najrozsiahlejšiu samostatnú výstavu Populus (2018) pod kurátorským vedením Juliany Mrvovej. Autorka žije a tvorí v Bratislave.

Výstavný program galérie Temporary Parapet v roku 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

foto: Ján Kekeli